Výzkum

Nukleosidfosfonové kyseliny

Náš výzkum v této oblasti poskytuje řadu nových, strukturně rozličných NFK, které obsahují jak klasický furanosový cukerný kruh, tak i nekyslíkaté heterocyklické kruhy napodobující klasický cukerný kruh. Mezi těmito látkami byly nalezeny účinné inhibitory enzymů metabolické dráhy označované jako salvage pathway, která hraje zásadní roli při buněčné recyklaci složek nukleových kyselin. Zajímavým výsledkem je např. objev skupiny selektivních inhibitorů lidské mitochondriální a cytosolické pyrimidin specifických 5’(3’)-deoxynukleotidáz, které regulují cytosolickou a mitochondriální hladinu tymidin a deoxyuridin 5’- trifosfátu. 

Fosfonátové analogy oligonukleotidů

Některé naše chimerní oligonukleotidy modifikované NFK vykazují vysokou stabilitu proti nukleázám, výrazně zvýšenou hybridizaci a stimulaci štěpící activity aktivity enzymu RNázy H. Tyto vlastnosti jsou určující pro jejich možné využití v antisensních technologiích při regulaci exprese genetické informace - potlačení nebo zvýšení produkce specifického proteinu. Naše pozornost se také soustředila na chemii a biologii tzv. CpG oligonukleotidů, kde byly nalezeny silní agonisté TLR9 (tall-like receptor). Dále se náš výzkum soustředil na studium modifilovaných α-D- and α-L-oligodeoxynukleotidů – což je skupina téměř zapomenutých látek, mezi kterými nebyly např. α-L-oligo-2’-deoxyribonukleotidy dosud popsány. Velmi zajímavá je skupina pyrrolidinových nukleosidfosfonátů – monomerů, které, inkorporovány do β-D-, α-D- and α-L-oligonukleotidů významně zvyšují teplotní stabilitu příslušných duplexů.